Säännöt

Säännöt

 

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on Rantasalmen Urheilijat ry. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Rantasalmen kunta. Yhdistys on perustettu lokakuun 24. p:nä 1926 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

 

2§ Seuran tarkoitus

 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. tarjoamalla - kunto- ja terveysliikuntatoimintaa - kilpaurheilua - ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa - tiedotus- ja suhdetoimintaa - koulutustoimintaa

2. vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan

3. harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa

- harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

 

4§ Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

 

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Etelä-Savon Liikunta ry:n jäsen. Piirin ja seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SLU:n jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SLU.

 

5§ Seuran jäsenet

 

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön ja rekisteröidyn yhdistyksen, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SLU:n piirin, SLU:n jäsenliittojen sekä SLU:n sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

 

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

 

7§ Seurasta eroaminen

 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

8§ Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta.

 

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

 

9§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

1. Seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä.

2. Niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä.

3. Urheilun eettisiä periaatteita.

4. Kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

5. Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä.

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

1. Toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet.

2. Näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta.

3. Niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta.

4. Syyllistyminen dopingrikkomukseen.

5. Toimiminen seuran tarkoitusta vastaan.

6. Seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella.

7. Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen.

8. Syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

 

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

1. Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen.

2. Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella.

3. Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.

4. Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa.

5. Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu.

6. Urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi.

7. Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys.

8. Vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta.

9. Lainvastainen mainonta.

10. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus.

11. Rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella.

12. Lahjonta.

 

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteelliseesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

 

10§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos - hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 50 vuotta tai - on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 30 vuoden jäsenmaksut tai - on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

11§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous lokajoulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai seuran internetsivuilla.

 

12§ Kevät- ja syyskokous

 

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. sihteeri. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/-tarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 13 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.

7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Valitaan joka toinen vuosi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

12. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

13. Valitaan edustajat SLU:n ja SLU:n jäsenliittojen vuosi ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 13 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

15. Kokouksen päättäminen

 

13§ Seuran ylimääräinen kokous

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous koolle kutsutaan. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

14§ Pöytäkirja

 

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

15§ Äänestys

 

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella rekisteröidyllä yhdistyksellä, viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

16§ Seuran hallinto

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. Johtokuntaa valittaessa pyritään huomioimaan koko Rantasalmen Urheilijoiden toiminta-alue.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta voi halutessaan järjestää kokouksensa sähköisesti. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.  

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, voi seuran kokous valitan hänen sijaansa hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen. Seuran syyskokouksen valitsemilla jaostojen puheenjohtajilla tai valtuuttamillaan on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata SLU:n sekä jäsenliittojen ja piirin sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

8. Pitää jäsenluetteloa.

9. Hoitaa seuran taloutta.

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.

12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

17§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

18§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

 

19§ Jaostot ja joukkueet

 

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

 

20§ Sääntöjen muuttaminen

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus yhdessä kokouksessa.

 

21§ Seuran purkaminen

 

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

22§ Seuran purkaminen

 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätösten mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

23§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.